Regulamin korzystania z serwisu Allegloria dla Sprzedawców


§ 1 [Postanowienia ogólne]

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Operatora na rzecz Sprzedawcy usług określonych Regulaminem, w tym zasady dostępu i korzystania z Serwisu oraz oferowania Produktów do sprzedaży.
Akceptując niniejszy Regulamin Sprzedawca oświadcza, że zapoznał się z jego treścią, w pełni ją akceptuje i jest zainteresowany zamieszczaniem ogłoszeń sprzedaży swoich Produktów w Serwisie oraz zawieraniem za pośrednictwem Serwisu umów sprzedaży Produktów.
Sprzedawca nie prowadzący działalności gospodarczej przyjmuje na siebie obowiązki wynikające z treści niniejszego Regulaminu, w szczególności zobowiązania dotyczące realizacji praw Konsumentów oraz Użytkowników Na Prawach Konsumenta.


§ 2 [Definicje]

Na potrzeby niniejszego Regulaminu poniżej użyte terminy posiadają następujące znaczenie:
Operator lub Operator Serwisu- Agnieszka Karaś prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Operante Agnieszka Karaś z siedzibą w Pietrzykowicach, ul. Miodowa 1, 34-326 Pietrzykowice, nr NIP: 795 020 46 43.
Sprzedawca- osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która poprzez akceptację Regulaminu zawarła umowę z Operatorem i oferuje Produkty w Serwisie.
Użytkownik- nabywca lub potencjalny nabywca Produktu od Sprzedawcy za pośrednictwem Serwisu.
Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
Użytkownik Na Prawach Konsumenta - Użytkownik będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zawierający umowę w Serwisie bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, która jednak nie posiada dla tego Użytkownika charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Opis Produktu- opis słowny Produktu wraz ze zdjęciami, grafikami, znakami towarowymi, oznaczeniami, parametrami technicznymi i innymi danymi określającymi cechy Produktu dostępny dla Użytkownika w Serwisie.
Produkty – oznacza wszelkie przedmioty lub usługi zaoferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Serwisie; Produkty sprzedawane w Serwisie związane są głównie z tematyką chrześcijańską, kultem religijnym, dewocjonaliami, sztuką sakralną oraz pozostałą tematyką opisaną w katalogu branżowym zamieszczonym w menu Serwisu.
Profil Sprzedawcy - informacje zawarte na Koncie Sprzedawcy określające jego dane dotyczące prowadzonej działalności sprzedażowej.
Serwis – prowadzony przez Operatora w domenie allegloria.pl internetowy serwis umożliwiający zawieranie przez Sprzedawcę umów sprzedaży Produktów z Użytkownikami oraz świadczenie innych usług określonych niniejszym Regulaminem.
Konto Sprzedawcy lub Konto– wyodrębniona część Serwisu dla Sprzedawcy, przeznaczona do jego użytku, zawierająca m.in. Profil Sprzedawcy, informacje o jego Sklepie i wystawianych Produktach, umożliwiająca Sprzedawcy zaoferowanie Produktów do sprzedaży i realizację zawartych umów, historię dokonanych za pośrednictwem Serwisu transakcji i rozliczeń z Użytkownikami oraz z Operatorem, możliwość dopasowania ustawienia cech i atrybutów Produktu jak również statystyki działań Sprzedawcy w Serwisie.
Umowa - umowa sprzedaży zawarta w Serwisie pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą w Serwisie.
Regulamin- niniejszy dokument oznaczający umowę zawartą pomiędzy Sprzedawcą a Operatorem.
System Płatności- zewnętrzny system on-line do obsługi płatności z tytułu zakupu Produktów za pośrednictwem Serwisu, obsługiwany przez operatora płatności udostępniającego bezpieczne metody regulowania należności w Internecie.
Operator Systemu Płatności – PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15,NIP 779 236 98 87, REGON 301345068, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, z kapitałem zakładowy w wysokości: 4 500 000 zł, wpłaconym w całości, będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem Nr IP24/2014, z którą Sprzedawca może kontaktować się poprzez formularz kontaktowy pod adresem: info@paypro.pl.


§ 3 [Warunki korzystania z Serwisu]


1. Korzystanie z Serwisu wymaga posiadania komputera lub urządzenia mobilnego połączonego z siecią Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową a także z dostępem do prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres został wskazany podczas rejestracji. Operator zaleca wykorzystywanie najnowszych dostępnych wersji przeglądarek i systemów operacyjnych, o których mowa w zdaniu poprzednim.
2. Sprzedawca może korzystać z Serwisu w celu oferowania Produktów, po zawarciu niniejszej umowy (akceptacji niniejszego Regulaminu) przy spełnieniu następujących warunków:
a) Założył i posiada aktywne Konto Sprzedawcy w Serwisie,
b) spełnia wszelkie wymagane prawem warunki prowadzenia działalności gospodarczej niezbędne do oferowania sprzedaży Produktów, z wyłączeniem Sprzedawców nie prowadzących działalności gospodarczej,
c) Sprzedawca nie prowadzący działalności gospodarczej oferujący swe Produkty w Serwisie może korzystać z Serwisu, o ile dokonuje sprzedaży Produktów w sposób ciągły i systematyczny (nie sporadyczny)
d) Oferta produktowa Sprzedawcy zgodna jest z tematyką Serwisu tj. dotyczy tematyki chrześcijańskiej, kultu religijnego, dewocjonaliów, sztuki sakralnej oraz pozostałej tematyki opisanej w katalogu branżowym zamieszczonym w menu Serwisu.
e) w przypadku oferowania Produktów z możliwością płatności przelewem on-line, za pośrednictwem Systemu płatności, Produkty Sprzedawcy mogą zostać zaprezentowane w Serwisie po weryfikacji i zaakceptowaniu przez Sprzedawcę regulaminu operatora Systemu płatności.

3. Sprzedawca nie może w ramach korzystania z Serwisu i jego usług dostarczać treści o charakterze bezprawnym, w tym treści wulgarnych oraz treści naruszających dobra osobiste Operatora Serwisu, innych Sprzedających, Użytkowników lub osób trzecich. Sprzedający zobowiązany jest do powstrzymania się od ingerowania w zawartość Serwisu, wykorzystania dóbr własności intelektualnej bez zgody Operatora oraz podejmowania jakichkolwiek innych działań, które mogłyby wpłynąć na prawidłowe działanie Serwisu.


§ 4 [Usługi Operatora w Serwisie]


1. Operator umożliwia Sprzedawcy korzystanie z Serwisu w zamian za wynagrodzenie określone w § 9, w tym dostęp do Serwisu (założenie Konta), prezentowanie Użytkownikom Produktów w Serwisie, zawieranie i realizowanie umów sprzedaży Produktów z Użytkownikami oraz korzystania z usług Operatora świadczonych na rzecz Sprzedawcy w Serwisie.

2. W ramach prowadzenia Konta Sprzedawcy Operator umożliwia Sprzedawcy dostęp m.in. do następujących funkcjonalności Konta Sprzedawcy:
a) Pulpit, w którym znajdują się statystyki działań Sprzedawcy w Serwisie, w tym dokonanego obrotu,
b) Edycję Profilu Sprzedawcy,
c) Profil Sprzedawcy zawierający dane Sprzedawcy niezbędne do zawarcia Umowy w Serwisie
d) Sklep
e) Produkty zaoferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w Serwisie
f) Zamówienia
g) Transakcje
h) Szczegóły Płatności
i) Atrybuty Produktu
j) Cechy Produktu
k) Możliwość usunięcia Konta

3. Ze względu na fakt, iż Sprzedawca zawiera bezpośrednio umowę z Użytkownikiem w Serwisie, a tym samym świadczy usługi drogą elektroniczną, zobowiązany jest do umieszczenia przed rozpoczęciem sprzedaży na Koncie Sprzedawcy lub w opisie Produktu zasad sprzedaży Produktów, które powinny zawierać co najmniej:
a) pełne dane Sprzedawcy tj. nazwę firmy lub pracowni(w przypadku Sprzedawców nie prowadzących działalności gospodarczej), organ, który zarejestrował działalność gospodarczą i numer, pod którym został zarejestrowany, adres, pod którym prowadzi przedsiębiorstwo, i numer telefonu
b) rodzaje i zakres usług świadczonych w ramach Serwisu, w tym w zakresie obsługi posprzedażowej;
c) sposoby i terminy rozpatrywania reklamacji i zwrotów z uwzględnieniem postanowień § 8 Regulaminu oraz przepisów obowiązującego prawa.

4. Operator zobowiązuje się udostępnić Użytkownikom Serwisu cały asortyment Sprzedawcy, umieszczony na Koncie Sprzedawcy. Operator może dokonać weryfikacji i akceptacji opisów Produktów pod kątem zgodności opisu z zaoferowanymi Produktami. Operator nie weryfikuje Produktów oferowanych w Serwisie pod kątem ich zgodności z przepisami prawa lub naruszenia przez Produkt dóbr osób trzecich.

5. Operator zobowiązany jest do:
a) udostępniania Sprzedawcy danych osobowych Użytkowników, z którymi została zawarta umowa sprzedaży w Serwisie i wszelkich innych informacji dotyczących w/w umowy sprzedaży;
b) informowania Sprzedawcy o wystąpieniu czynników, które mogą mieć wpływ na realizację niniejszej umowy;
c) współpracy ze Sprzedawcą w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy sprzedaży i świadczenia usług posprzedażowych przez Sprzedawcę w Serwisie.
6. Sprzedawca przyjmuje do wiadomości, iż umowa sprzedaży Produktu lub Produktów w Serwisie zostanie zawarta między Użytkownikiem a Sprzedawcą; Operator nie jest stroną umów zawieranych z Użytkownikami, co oznacza, że Sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Użytkownika za wady Produktów, terminową realizację dostaw Produktu oraz rozpatruje dokonane przez Użytkowników reklamacje i zwroty.


§ 5 [Utworzenie Konta]


1. Sprzedawca może korzystać z Serwisu po utworzeniu Konta. Sprzedawca może posiadać tylko jedno Konto.
2. W celu założenia Konta Sprzedawcy Sprzedawca powinien zarejestrować Konto Użytkownika, które w imieniu sprzedawców nie będących osobami fizycznymi lub osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą uzupełnia osoba upoważniona do działania w imieniu Sprzedawcy. Po założeniu Konta Użytkownika Sprzedawca uzupełnia formularz rejestracyjny.
3. Sprzedawca oświadcza i gwarantuje, że wszystkie przesłane przez niego informacje rejestracyjne są kompletne i zgodne z prawdą. Dokonując rejestracji Konta Sprzedawca akceptuje treść Regulaminu. Sprzedawca oświadcza, że osoba dokonująca aktywacji Konta oraz akceptująca treść regulaminu Serwisu jest upoważniona do działania w jego imieniu i zawierania niniejszej umowy.
4. Operator zastrzega sobie możliwość sprawdzenia informacji przedstawionych w formularzu rejestracyjnym poprzez porównanie ich z publicznie dostępnymi danymi, wezwanie do przedstawienia stosownych wyjaśnień lub dokumentów potwierdzających podane informacje, w tym w szczególności dostarczenia kopii pełnomocnictwa lub innego dokumentu uprawniającego osobę zakładającą Konto do działania w imieniu i na rzecz Sprzedawcy.
5. Operator zastrzega również przeprowadzenie badania wiarygodności przyszłego Sprzedawcy w każdy prawnie dostępny sposób, aby zapewnić możliwość działania w Serwisie uczciwych i wiarygodnych Sprzedawców.
6. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca potwierdzenie rejestracji oraz link przekierowujący do Panelu operatora Systemu płatności umożliwiający Sprzedawcy rejestrację w Systemie płatności.
7. Sprzedawca jest zobowiązany do zachowania hasła w tajemnicy. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność prawną i faktyczną za wszelkie czynności dokonane na Koncie Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu Konta, w tym w wyniku użycia hasła do Konta Sprzedawcy przez inną osobę niż Sprzedawca, bez względu na to czy takie użycie było autoryzowane lub nie przez Sprzedawcę. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa dotyczących hasła.
8. Sprzedawca jest zobowiązany do bieżącej aktualizacji każdej informacji na Koncie nie później niż w terminie 3 dni roboczych od momentu wystąpienia zmiany.
9. Konta są niezbywalne, co oznacza, że Sprzedawca nie może przekazać ani sprzedać swojego Konta innemu podmiotowi, z wyłączeniem sytuacji przejęcia praw i obowiązków Sprzedawcy przez inny podmiot zgodnie z przepisami prawa
10. Sprzedawca otrzymuje pełny dostęp do funkcjonalności oraz treści dostępnych w Serwisie w tym na Koncie Sprzedawcy po zalogowaniu się do swojego Konta.


§ 6 [Zasady oferowania Produktów w Serwisie ]


1. Sprzedawca może przedstawiać Produkty w Serwisie, o ile:
a. zaoferowane Użytkownikowi do sprzedaży Produkty w Serwisie:
i. są nowe;
ii. są wolne od wad fizycznych i prawnych;
iii. zostały legalnie wprowadzone do obrotu na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego i doszło do skutecznego wyczerpania stosownych praw własności intelektualnej, lub Sprzedawca jest uprawniony do ich legalnego wprowadzenia do obrotu na wspomnianym powyżej obszarze;
iv. mogą być przedmiotem dalszego obrotu przez Sprzedawcę w ramach umów zawieranych przez Internet, w tym w Serwisie;
v. są zgodne co do typu i rodzaju określonego w ofercie Sprzedawcy;
vi. nie są produktami niebezpiecznymi w rozumieniu właściwych przepisów o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny;
vii. spełniają wszelkie normy i wymagania warunkujące dopuszczalność ich wprowadzania do obrotu oraz oferowania konsumentom przez przepisy szczególne, w tym w szczególności przepisy dyrektywy nr 2001/95/WE o ogólnym bezpieczeństwie produktu, ustawy z dnia z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 155 ze zm.) , ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 544 ze zm.) oraz wszystkie inne normy i przepisy prawa, z którymi powinny być zgodne Produkty przed ich dopuszczeniem do obrotu i oferowania konsumentom;
viii. posiadają pełną dokumentację i oznaczenia wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa odpowiednie do właściwości danego Produktu
ix. dotyczą tematyki chrześcijańskiej, kultu religijnego, dewocjonaliów lub sztuki sakralnej oraz pozostałej tematyki opisanej w katalogu branżowym zamieszczonym w menu Serwisu.
b. Sprzedawca jest upoważniony do korzystania ze znaku słownego i graficznego Produktów oraz autorskich praw majątkowych do zdjęć, renderów i innych utworów, na których utrwalono Produkty, i do rozporządzania nimi w zakresie prezentacji Produktów, działań marketingowo- promocyjnych i innych podejmowanych działań w celu prezentacji i sprzedaży przez Sprzedawcę Produktów na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
c. Sprzedawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej umożliwiającej realizację umowy sprzedaży zawartej w Serwisie z Użytkownikiem, w szczególności, iż dysponuje możliwością dostarczenia Produktów w ilości i po cenie przewidzianej w opisie Produktu oraz że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne lub likwidacyjne (jeśli jest przedsiębiorcą).
2. Produkty nie spełniające wymagań określonych w ust. 1 a) nie mogą być oferowane do sprzedaży w Serwisie jak również nie mogą być dodatkiem lub gratisem do innych oferowanych Produktów.
3. Sprzedawca zobowiązany jest do usunięcia niezwłocznie z Serwisu Produkty nie spełniające wymagań określonych w ust.1 a). Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie następstwa nie usunięcia Produktów nie spełniających wymagań określonych w ust.1. Operator upoważniony jest do zablokowania oferty Sprzedawcy dotyczącej Produktu lub zawieszenia dostępu do Konta Sprzedawcy w przypadku braku spełnienia przesłanek, o których mowa w ust. 1.
4. Sprzedawca wystawiający Produkt w Serwisie zobowiązany jest przekazać informacje dotyczące:
a) terminów dostawy Produktów, w tym terminu przygotowania Produktu do przesyłki
b) sposobu uiszczenia płatności za Produkt ;
c) informacji technicznych i specyfikacji Produktów w języku polskim;
d) innych informacji dotyczących Produktów, jeśli są wymagane;
e) umieścić zdjęcia lub rendery Produktów niezbędne do ich prawidłowego i pełnego opisu oraz efektywnej i legalnej odsprzedaży Produktów nabywcom za pośrednictwem Serwisu internetowego.
5. Sprzedawca jest odpowiedzialny za dostępność Produktów i ich jakość oraz poprawność i zgodność ze stanem faktycznym informacji o Produktach. Sprzedawca dokonuje weryfikacji umieszczonych w Serwisie ofert sprzedaży Produktów i dokonuje ich aktualizacji poprzez edytowanie Produktu, usunięcie Produktu lub dodanie nowego Produktu.
6. W okresie obowiązywania niniejszej umowy Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania Operatorowi, poza informacjami wskazanymi w niniejszym paragrafie następujących informacji oraz dokumentów:
a) dotyczących zmian formy prawnej oraz adresu siedziby jak również miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
b) informacji o skierowaniu do sądu wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego, układowego, restrukturyzacyjnego lub zawiadomienia o rozpoczęciu likwidacji.
7. Sprzedawca nie może publikować w Serwisie treści zachęcających bezpośrednio lub pośrednio do zakupu Produktu poza Serwisem, jak również publikować reklam, ogłoszeń lub informacji o produktach lub usługach, które nie są świadczone w Serwisie.
8. Sprzedawca nie może oferować w Serwisie Produktów po cenach wyższych niż zaoferowane w innych sklepach lub serwisach internetowych. Dotyczy to również Produktów w cenach promocyjnych.
9. Sprzedawca nie może oferować Produktów, które znajdują się na liście towarów zakazanych stanowiących załącznik nr 1 do Regulaminu.


§ 7 [Zawarcie i realizacja umów sprzedaży Produktów]


1. Do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą w Serwisie dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu oraz jego potwierdzenia przez Serwis.
2. Szczegóły zamówienia są niezwłocznie przekazywane Sprzedawcy poprzez Konto Sprzedawcy oraz jednocześnie na adres mailowy Sprzedawcy wskazany przy rejestracji Konta.
3. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować całości lub części złożonego zamówienia lub nie może zrealizować go w terminie wskazanym w Serwisie powinien powiadomić o niemożności realizacji zamówienia Użytkownika niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia lub wystąpieniu przeszkód uniemożliwiających realizację zamówienia, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili złożenia zamówienia. Sprzedawca powiadamia Użytkownika Serwisu o niemożności realizacji umowy sprzedaży i o jego prawie do anulowania zamówienia (odstąpienia od umowy) lub innych uprawnieniach zgodnie z ustaleniami z Użytkownikiem. W takim przypadku Sprzedawca ponosi jednak koszty prowizji dla Operatora, o której mowa w § 9 ust. 1 oraz prowizji z tytułu dokonanej płatności za pośrednictwem Systemu płatności przez Użytkownika zgodnie z § 9 ust. 8 Regulaminu, z wyłączeniem płatności dokonanej przy odbiorze.
4. Zawarcie umowy w Serwisie stanowi podstawę dla Operatora do żądania wynagrodzenia zgodnie z § 9 ust.1 Regulaminu.
5. Sprzedawca oferuje możliwość zapłaty za Produkty w ramach sposobów dostępnych w Serwisie, do których należą:
a) Przelew online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez System płatności , dostępna po uprzedniej weryfikacji Sprzedawcy przez operatora Systemu płatności i zawarciu z nim umowy;
b) Płatność przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze Produktu.

6. Terminy i warunki realizacji zamówienia określa Sprzedawca w opisie Produktu w Serwisie. Koszty dostawy Produktów do Użytkownika będą ponoszone przez Użytkownika.
7. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczać zamówione Produkty na adres wskazany przez Użytkownika w zamówieniu za pośrednictwem przewoźnika wskazanego przez Sprzedawcę spośród przewoźników dostępnych w Serwisie. Z chwilą nadania Produktu Sprzedawca zobowiązany jest to dokonania zmiany statusu zamówienia na „wysłane”.
8. Nadanie Produktu nastąpi po otrzymaniu zamówienia i dokonaniu zapłaty przez Użytkownika poza sytuacją zaoferowania przez Sprzedawcę sposobu płatności przy odbiorze, kiedy dostawa nastąpi wyjątkowo przed dokonaniem płatności.
9. Termin dostarczenia zamówionych przez Użytkownika Produktów przez przewoźników jest zgodny z zasadami obowiązującymi u danego przewoźnika. Sprzedawca jest wyłącznie odpowiedzialny za ewentualną utratę lub uszkodzenie Produktów do czasu ich odbioru przez Użytkownika, w sposób opisany w niniejszym paragrafie.
10. Operator zamieści na stronie Serwisu wytyczne dla Użytkowników niezbędne do weryfikacji przesyłki. Operator zamieści w Serwisie informacje o prawie nie przyjmowania Produktu od przewoźnika, w przypadku gdy opakowanie Produktu lub Produkt będą uszkodzone bądź niekompletne.
11. Sprzedawca w terminie 5 dni od nadania do wysyłki Produktów objętych zamówieniem wystawia Użytkownikowi fakturę VAT, rachunek lub inny dokument księgowy potwierdzający sprzedaż oraz zmienia status zamówienia jako „zrealizowane”. Faktura VAT, rachunek lub inny dokument księgowy zostaje przesłany Użytkownikowi droga elektroniczną za jego zgodą. W przypadku wskazania przez Użytkownika chęci otrzymania faktury, rachunku lub innego dokumentu w wersji papierowej, Sprzedawca wystawi taką fakturę, rachunek lub paragon i prześle ją wraz z dostarczonym Produktem. Sprzedawca zobowiązany jest przechowywać kopię dokumentów księgowych dla Użytkownika dla celów rozliczeniowych.
12. Każdy ze Sprzedawców samodzielnie dokonuje rozliczeń z urzędem skarbowym co do transakcji zawartych w Serwisie zgodnie z przepisami prawa podatkowego obowiązującymi Sprzedawcę. Operator nie uczestniczy i nie pośredniczy w rozliczeniach dotyczących transakcji zawartych w Serwisie.
13. Operator uprawiony jest do weryfikacji prawidłowości dokonywanych dostaw, w tym do żądania od Sprzedawcy przekazania wszystkich dokumentów dotyczących nadania przesyłki, w szczególności w przypadku zgłoszenia nieprawidłowości przez Użytkownika Serwisu. W przypadku braku dostarczenia potwierdzenia w/w dokumentów w terminie wskazanym przez Operatora, Operator uprawniony jest do rozwiązania umowy zgodnie z postanowieniami § 15, o ile Strony polubownie nie rozstrzygną sprawy inaczej.


§ 8 [Obsługa posprzedażowa]


1. Z uwagi na fakt, iż Operator nie jest stroną umów zawieranych z Użytkownikami Serwisu, Operator nie ponosi odpowiedzialności wynikającej z tych umów. Sprzedawca zwalnia Operatora z wszelkich roszczeń Użytkowników oraz osób trzecich wobec Operatora oraz roszczeń będących następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z tych umów.
2. Sprzedawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu nienależytego wykonania umowy sprzedaży zawartej z Użytkownikiem w Serwisie, w szczególności z tytułu nieterminowej dostawy Produktu oraz wady Produktu.
3. Wszelkie reklamacje Użytkowników związane z umowami zawartymi w Serwisie, w tym oświadczenia o odstąpieniu od umowy, powinny być zgłaszane bezpośrednio do Sprzedawców, o czym Operator powiadomi użytkowników.
4. Strony zgodnie postanawiają, iż w związku z zachowaniem wysokich standardów obsługi posprzedażowej oraz w celu dokonywanych rozliczeń Sprzedawca zapewni minimalne standardy przewidziane przez przepisy prawa, a mianowicie: roszczenia nabywcy Produktu z tytułu rękojmi dotyczyć będą Użytkowników będących Konsumentami i zaspokajane będą w ten sposób, że:
a. w przypadku złożenia przez nabywcę Produktu skutecznego oświadczenia o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy ze Sprzedawcą, Sprzedawca zobowiązany jest do powiadomienia Operatora o takim oświadczeniu i przekazania na żądanie Operatora jego treści, przyjęcia takiego Produktu oraz wystawienia i przesłania Użytkownikowi stosownej faktury korygującej (lub innego skorygowanego dokumentu księgowego) w terminie 7 dni od momentu otrzymania Produktu oraz jej przekazania Operatorowi wraz z potwierdzeniem zwrotu płatności oraz dokonania zmiany statusu na Koncie Sprzedawcy na „zwrot”.
b. w przypadku złożenia przez Użytkownika skutecznego oświadczenia o obniżeniu ceny, zgodnie z art. 560 § 1 Kodeksu cywilnego, Sprzedawca wystawi i prześle stosowną fakturę korygującą (lub inny skorygowany dokument księgowy) dla Użytkownika w terminie 7 dni od momentu otrzymania informacji o dokonanym oświadczeniu o obniżeniu ceny; postanowienia ppkt a) powyżej dotyczące obiegu informacji pomiędzy Operatorem a Sprzedawcą mają zastosowanie.
5. Wszelkie koszty transportu Produktu, w stosunku do którego uznane zostały roszczenia z tytułu rękojmi obciążają Sprzedawcę.
6. Postanowienia ust. 4a) Regulaminu mają zastosowanie również w przypadku realizacji ustawowego prawa odstąpienia Użytkownika- Konsumenta lub Użytkownika Na Prawach Konsumenta od umowy sprzedaży zawartej na odległość zgodnie z postanowieniami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. z dnia 28 stycznia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 287) ze zm.).
7. Sprzedawca może ustalać warunki reklamacji wynikające z rękojmi oraz ustawowego odstąpienia od umowy w sposób korzystniejszy niż wskazany w ust.4 a), o czym powiadomi Użytkowników.
8. Operator zobowiązany jest powiadomić Użytkowników o formie i możliwościach przekazywania oświadczenia o odstąpieniu od umowy ze Sprzedawcą, w tym udostępnienia formularza odstąpienia oraz przekazać informacje o składaniu wszelkich reklamacji przez Użytkowników.
9. W przypadku odstąpienia Użytkownika od umowy lub żądania zwrotu ceny lub obniżenia ceny w związku z uprawnieniami wynikającymi z rękojmi, prowizja należna Operatorowi jak również Operatorowi Systemu Płatności (z wyłączeniem płatności przy odbiorze), nie podlega zwrotowi.


§ 9 [Wynagrodzenie]


1. Z tytułu świadczonych przez Operatora usług w Serwisie internetowym, Operator będzie pobierać do dnia 30.04.2022r wynagrodzenie w wysokości stanowiącej wysokość 4% procent ceny brutto każdego zakupionego Produktu w Serwisie, liczonej wraz z kosztami dostawy (Prowizja) i od dnia 01.05.2022 r. wynagrodzenie w wysokości stanowiącej wysokość 8% procent ceny brutto każdego zakupionego Produktu w Serwisie, liczonej wraz z kosztami dostawy (Prowizja). Wysokość Prowizji może ulec zmianie po ustaleniach pomiędzy Operatorem a Sprzedawcą. Wynagrodzenie staje się wymagalne w momencie zaistnienia zdarzenia, z którym jest bezpośrednio związane tj. z chwilą zawarcia umowy w Serwisie zgodnie z § 7 ust.1 Regulaminu. Prowizja jest należna z chwilą zawarcia umowy sprzedaży, bez względu na dokonanie płatności przez Użytkownika z tytułu zawartej umowy sprzedaży Produktu.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu stanowi kwotę netto, do której zostanie doliczony zgodny z obowiązującymi przepisami podatek od towarów i usług (VAT).
3. W przypadku dokonywania rozliczeń za pośrednictwem Systemu płatności Sprzedawca na mocy niniejszej umowy upoważnia Operatora do pobierania od Użytkowników w imieniu Sprzedawcy należności przysługującej Sprzedawcy z tytułu zawarcia umowy sprzedaży w Serwisie obejmującej cenę brutto Produktu oraz koszty dostawy. Pobór należności, o której mowa w zdaniu poprzednim nastąpi przez System Płatności, a następnie zostanie przekazany Sprzedawcy na jego konto wskazane w Systemie Płatności. Sprzedawca samodzielnie ustawia terminy i częstotliwość przelewów w Systemie płatności.
4. Wartość wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1 zostanie zwrócona Sprzedawcy w przypadku odstąpienia Użytkownika od umowy, który realizuje ustawowe prawo do odstąpienia zgodnie z postanowieniami ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Sprzedawca uprawniony jest do otrzymania zwrotu Prowizji, która zostanie rozliczona (potrącona) zgodnie § 9 ust. 5 Regulaminu, po odznaczeniu „zwrot” na Koncie Sprzedawcy, przesłaniu do Operatora faktury korygującej oraz raportu zawierającego zestawienie pozycji zwrotów w danym miesiącu (zestawienie powinno zawierać i potwierdzenia wykonania przelewu do Użytkownika. Rozliczenie zwrotu prowizji zostanie wykonane po pozytywnej weryfikacji Użytkownika przez Operatora o otrzymaniu zapłaty za Produkt.
5. W związku z tym, iż usługi świadczone przez Operatora na rzecz Sprzedawcy mają charakter ciągły Sprzedawca dokonywać będzie rozliczeń do 10. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawarcie umów, od których naliczona została prowizja. Sprzedawca zobowiązany jest do 5. dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawarcie umów przekazać Operatorowi wszystkie wystawione w tym miesiącu faktury korygujące lub inne skorygowane dokumenty księgowe oraz dokumenty i informacje wskazane w ust. 4 wystawione w związku z odstąpieniem Użytkownika od zawartej umowy sprzedaży. Operator na ich podstawie dokona rozliczenia ze Sprzedawcą pomniejszając wartość wynagrodzenia o wartość prowizji podlegającej zwrotowi. Sprzedawca niniejszym wyraża zgodę na dokonanie potrącenie bez dodatkowych oświadczeń z jego strony.
6. Operator będzie wystawiać faktury VAT obejmujące wartość prowizji dla wszystkich zawartych umów w danym okresie rozliczeniowym wskazanym w § 9 ust.5. Faktury wystawiane będą w formie elektronicznej. Sprzedawca niniejszym akceptuje przesyłanie faktur w formie elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług.
7. Do wartości wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Umowy, zostaną doliczone następujące kwoty:
a) kwoty sporne, a w szczególności takie, co do których trwa postępowanie reklamacyjne – do czasu zakończenia sporu,
b) kwoty, co do których doszło do ustanowienia przez bank lub właściwe organy ścigania w związku z działalnością Sprzedawcy blokady środków zgromadzonych na rachunku bankowym Operatora,
c) kwoty uprzednio nienależnie mu wypłacone, niezależnie od przyczyny,
d) wszelkie inne nieuregulowane wierzytelności i kwoty pieniężne należne Operatorowi od Sprzedawcy na mocy umowy.
8. W przypadku dokonania płatności za pośrednictwem Systemu płatności, wartość prowizji z tytułu dokonanych płatności w Systemie Płatności w wysokości 1,5% wartości zamówienia pobierana zostanie bezpośrednio przez operatora Systemu Płatności.
9. Sprzedawca zobowiązany jest do uiszczenia należności wynikających z wystawionych przez Operatora faktur, o ile nie zostały pobrane za pośrednictwem Systemu płatności (dotyczy płatności przy odbiorze) w terminie 14 dni od dnia ich wystawienia. W przypadku nieterminowych płatności Operator naliczał będzie odsetki ustawowe, może zawiesić dostęp do Konta Sprzedawcy lub rozwiązać umowę w trybie określonym w § 14 ust.4 Regulaminu.
10. Za czas dokonania płatności przez Sprzedawcę uznaje się dzień zaksięgowania środków na koncie bankowym Operatora.
11. Sprzedawca oświadcza, że jako podatnik podatku VAT jest upoważniony do otrzymywania faktur VAT. Mając na uwadze powyższe Sprzedawca upoważnia Operatora do wystawiania faktur VAT bez żądania składania na nich podpisu Sprzedawcy.


§ 10 [Prawa własności intelektualnej]


1. W celu prezentacji i umożliwienia sprzedaży Produktów Sprzedawcy oraz promocji Produktów i oferty Produktów Sprzedawcy w Serwisie, Sprzedawca udostępni w Serwisie wszelkie informacje o Produktach, w tym opisy, zdjęcia, rendery, grafiki, oznaczenia, nazwy, logo i inne ( dalej „Informacje o Produktach”). Sprzedawca zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji powyższych Informacji o Produktach.
2. Sprzedawca oświadcza, że jest w pełni uprawniony do korzystania i rozporządzania z wszelkich praw własności intelektualnej związanych z Produktami (w tym oznaczeń i logo producenta w przypadku gdy Sprzedawca nie jest producentem), jak również ze swoich oznaczeń, nazw oraz logo, a także praw własności intelektualnej związanych z Informacjami o Produktach (dalej „Prawa własności intelektualnej”), w zakresie umożliwiającym prawidłowe i zgodne z prawem wykonanie Umowy.
3. Sprzedawca udziela Operatorowi – w ramach wynagrodzenia określonego w § 9 ust.1 Regulaminu – zgody na korzystanie i rozporządzanie przez Operatora w Serwisie Informacjami o Produktach na polach eksploatacji wyszczególnionych w ust.4. Udzielona w poprzednim zdaniu zgoda obejmuje działania w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Umowy oraz swobodnego oferowania Produktów do sprzedaży w Serwisu.
4. Zgoda udzielona na podstawie ust. 3 powyżej:
a) umożliwia eksploatację Informacji o Produktach na wszystkich niezbędnych polach eksploatacji, a w szczególności:
i. rozpowszechnianie Informacji o Produktach poprzez ich m.in. obrót, użyczanie, najem, wyświetlanie, odtwarzanie, nadawanie, reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Prawa Własności Intelektualnej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz inne formy rozpowszechniania przy użyciu sieci telekomunikacyjnych ( bez względu na zastosowane, bądź ich brak, metody ograniczania dostępu), w tym w Internecie ( w tym w kampaniach internetowych, w mediach społecznościowych, na stronach internetowych Operatora lub podmiotów z nim współpracujących), telewizji, prasie, w tym w formie newslettera, na targach i imprezach branżowych ;
ii. zwielokrotnianie, utrwalanie i wytwarzanie egzemplarzy Praw własności intelektualnej dowolną techniką i w różnych formatach, w tym także egzemplarzy cyfrowych przy użyciu zapisu cyfrowego oraz optycznego;
b) obejmuje prawo do rozpowszechniania i zwielokrotniania Informacji o Produktach wspólnie z innymi dobrami niematerialnymi;
c) obejmuje cały obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
5. Zgoda, o której mowa w ust.4 udzielona została na czas obowiązywania umowy oraz okres 3 miesięcy po jej wygaśnięciu lub do momentu jej cofnięcia przez Sprzedawcę, lub zakończenia dystrybuowania przez Sprzedawcę Produktów lub wygaśnięcia prawa Sprzedawcy do dystrybuowania Produktów, przy czym cofnięcie nastąpić musi w formie pisemnej pod rygorem nieważności i skuteczne jest w terminie 14 dni od momentu jego doręczenia Operatorowi.
6. Jeżeli Sprzedawca uzyska jakiekolwiek informacje o wszelkich wnioskach o rejestrację praw własności intelektualnej, które mogą kolidować lub być mylone z ww. prawami do znaków towarowych Sprzedawcy lub działaniach mogących skutkować ich naruszeniem lub nieuczciwą konkurencją (domniemaną, zagrażającą lub rzeczywistą), bądź uzyska wiedzę o tym, że jakakolwiek osoba trzecia twierdzi, że określone powyżej prawa są nieważne, lub że korzystanie z nich narusza prawa innych osób, albo że Prawa własności intelektualnej są w inny sposób kwestionowane, Sprzedawca przekaże takie informacje Operatorowi niezwłocznie na piśmie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej w § 14 Regulaminu.
7. W okresie obowiązywania oraz po rozwiązaniu niniejszej Umowy Sprzedawca nie może bezpośrednio ani pośrednio ubiegać się o zarejestrowanie znaku towarowego należącego do Operatora, w tym słownego, słowno-graficznego, graficznego i innego w żadnej jurysdykcji na świecie.
8. Sprzedawca może korzystać ze znaków towarowych, logotypów lub znaków handlowych Operatora lub Serwisu w celu promocji i marketingu, po otrzymaniu uprzedniej pisemnej zgody Operatora co do sposobu i zakresu korzystania ze znaków.


§ 11 [Reklamacje Sprzedawcy]


1. Operator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane świadczenie usług w Serwisie.
2. Nieprawidłowości związane z Serwisem Sprzedawca może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@allegloria.pl lub poprzez formularz dostępny na stronie Serwisu w zakładce Kontakt.
3. Reklamacja powinna zawierać w swej treści:
a. Dane kontaktowe zgłaszającego oraz nazwę Sprzedającego umożliwiającą jego identyfikację ;
b. adres poczty elektronicznej za pośrednictwem którego będzie następowała wymiana korespondencji z Operatorem;
c. dokładny opis i powód reklamacji.
4. Operator rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Sprzedającego, za pomocą poczty elektronicznej o sposobach i rezultatach rozpatrywanej reklamacji.
5. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator zwraca się przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamacje o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Sprzedającego przedłuża okres rozpatrywania reklamacji. Reklamacje nieuzupełnione lub w których identyfikacja Sprzedawcy jest niemożliwa nie będą rozpatrywane.
6. Reklamacje dotyczące umów sprzedaży zawartych przez Sprzedawcę z Użytkownikami są rozstrzygane pomiędzy stronami tych umów to jest pomiędzy Sprzedawcą a Kupującymi z uwzględnieniem postanowień § 8 Regulaminu.


§ 12 [Promocje]


1. Operator ma prawo do organizowania akcji promocyjnych w Serwisie dla Sprzedawców lub po uzgodnieniu ze Sprzedawcami może organizować akcje promocyjne dla Użytkowników.
2. Szczegółowe warunki akcji promocyjnych każdorazowo określać będą odrębne umowy .


§ 13 [Odpowiedzialność ]


1. Sprzedawca odpowiada za prawdziwość i aktualność oświadczeń złożonych w wyniku akceptacji Regulaminu.
2. W przypadku gdy w związku z nieprawdziwością lub nieaktualnością któregokolwiek oświadczenia Sprzedawcy, w stosunku do Operatora zostały zgłoszone roszczenia przez osoby trzecie, w tym roszczenia od Użytkowników, na Operatora zostały nałożone obowiązki uiszczenia opłat publicznoprawnych (np. cło, podatki, kary administracyjne), a także w przypadku wszczęcia w związku z tym przeciwko Operatorowi postępowania sądowego, pozasądowego lub administracyjnego, Sprzedawca zobowiązany jest do:
a) udzielania Operatorowi na własny koszt wszelkich informacji, wyjaśnień oraz przekazania niezbędnej w tym postępowaniu dokumentacji związanej z danym Produktem;
b) na żądanie Operatora, niezwłocznego przystąpienia na własny koszt do postępowania po stronie Operatora;
c) zapłaty Operatorowi kwot, jakie Operator zobowiązany będzie zapłacić w związku z takimi zdarzeniami, w tym w szczególności kar pieniężnych nałożonych na Operatora, opłat publicznoprawnych oraz kosztów poniesionych przez Operatora, w tym w szczególności kosztów pomocy prawnej i kosztów zastępstwa procesowego, co nie wyklucza w takich przypadkach możliwości dochodzenia przez Operatora od Sprzedawcy odszkodowania na zasadach ogólnych.
3. Sprzedawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoją działalność w Serwisie, w tym wobec Użytkowników. Dotyczy to w szczególności odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez Sprzedawcę zawartych umów sprzedaży.
4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za stan fizyczny i prawny, bezpieczeństwo lub legalność Produktów oferowanych przez Sprzedawcę, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Sprzedawcę, a także zdolność Sprzedawcy oraz Użytkownika do zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży.
5. Operator, z zachowaniem prawa do wypowiedzenia Umowy zgodnie z Regulaminem, ma prawo zawiesić świadczenie usług w Serwisie na rzecz Sprzedawcy i dostęp Konta do czasu załatwienia sprawy, jeżeli działania Sprzedawcy są niezgodne z Regulaminem lub przepisami prawa. W szczególności dotyczy to sytuacji, w której Sprzedawca oferuje do sprzedaży Produkty, których sprzedaż jest zabroniona zgodnie z Regulaminem, umyślnie podaje nieprawdziwe informacje o Produktach lub nieprawdziwe dane rejestracyjne, Sprzedawca nie wywiązuje się z zawartych umów Sprzedaży, w tym nie dostarcza informacji niezbędnych do zbadania prawidłowości wykonania dostawy Produktu albo zalega z zapłatą wynagrodzenia na rzecz Operatora przez okres 14 dni. Zawieszenie powoduje brak dostępu do pełnej funkcjonalności Konta oraz możliwości prezentacji Produktów w Serwisie, niemniej jednak Sprzedawca zobowiązany jest do realizacji zawartych w Serwisie umów sprzedaży, w tym do zmiany statusów zamówienia na Koncie oraz wystawienia i wysłania faktur lub rachunków dotyczących zamówień.
6. We wskazanym wyżej przypadku zawieszenia świadczenia usług w Serwisie i dostępu do Konta, Sprzedawcy nie przysługuje rekompensata z tytułu braku możliwości korzystania z Konta, oferowania Produktów i zawierania umów sprzedaży Produktów.
7. Operator nie odpowiada za brak zainteresowania ofertą Sprzedawcy, realizację obowiązków wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących Produktów, składanych przez Sprzedawcę oświadczeń Użytkownikom, działanie systemów teleinformatycznych lub urządzeń niezależnych od Operatora, oraz za działanie siły wyższej.


§ 14 [ Kontakt]


1. Wszelkie informacje dotyczące Serwisu oraz korespondencja związana z niniejszym Regulaminem będą przekazywane Sprzedawcy w drodze elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podanej w trakcie rejestracji, chyba że inaczej podano w Regulaminie. Osobami do kontaktu ze strony Sprzedawcy będą osoby zakładające Konto Uzytkownika dla potrzeb Sprzedawcy, o ile Sprzedawca nie wskaże innej osoby do kontaktu.
2. Sprzedawca może kontaktować się z Operatorem poprzez zakładkę kontaktową w Serwisie lub na adres e-mail biuro@allegloria.pl. W przypadku gdy niezbędna jest forma pisemna, Sprzedawca może kierować korespondencję na adres: Operante Agnieszka Karaś ul. Miodowa 1, 34-326 Pietrzykowice.


§ 15 [Okres obowiązywania i wypowiedzenie umowy]


1. Niniejsza umowa została zawarta na czas nieokreślony.
2. Zarówno Sprzedawca jak i Operator mogą ją rozwiązać za wypowiedzeniem z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia skutecznego na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu winno zostać złożone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i doręczone drugiej Stronie listem poleconym na adresy wskazane w § 14 ust.1 i 2. Operator zastrzega sobie termin 3 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu w trybie określonym niniejszym ustępem na usunięcie wszystkich Produktów z ofert Sprzedawcy w Serwisie. Rozwiązanie Umowy nie wpływa na złożone i potwierdzone przed dniem rozwiązania zamówienia w Serwisie, które winny zostać zrealizowane, a od których zostanie pobrana prowizja zgodnie z § 9 Regulaminu.
3. W okresie wypowiedzenia Sprzedawca nie może oferować nowych Produktów do sprzedaży w Serwisie. Umowy sprzedaży Produktów zawarte przed rozpoczęciem okresu wypowiedzenia są realizowane na bieżąco. Konto Sprzedawcy pozostaje aktywne do dnia rozwiązania umowy, po czym ulega automatycznemu zamknięciu, a Sprzedawca traci dostęp do Konta bez prawa do żądania odszkodowania za dane utracone w wyniku zamknięcia.
4. Operator może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia), gdy Sprzedawca naruszy postanowienia Regulaminu, w tym w przypadku:
a) naruszenia co najmniej dwa razy postanowień Regulaminu dotyczących zakazanych Produktów
b) braku zapłaty prowizji Operatorowi zgodnie z § 9 ust.9 pomimo wezwania Operatora do uiszczenia wynagrodzenia w określonym w wezwaniu terminie, nie krótszym niż 7 dni,
c) naruszenia zakazu zachęcania do zakupu poza Serwisem i promocji tj. § 6 ust.7 Regulaminu;
d) naruszenia zakazu oferowania Produktów po cenach wyższych niż w innych Serwisach tj. § 6 ust 8 Regulaminu,
e) naruszenia postanowień § 16 dotyczących ochrony danych osobowych;
f) naruszenia postanowień dotyczących praw osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych lub praw własności intelektualnej oraz praw konsumentów;
g) uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa.
5. W przypadkach określonych w pkt. a)-g) powyżej, Sprzedawca nie może oferować nowych Produktów do sprzedaży w Serwisie, zawierać nowych umów Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu, a oferta Sprzedawcy w Serwisie zostaje w trybie natychmiastowym wyłączona. Sprzedawca zobowiązany jest do realizacji zawartych do dnia zawieszenia umów sprzedaży z Użytkownikami.
6. Operator ma prawo rozwiązania Umowy lub zawieszenia Konta w przypadku gdy Sprzedawca jest w kondycji finansowej uzasadniającej postawienie go w stan likwidacji, restrukturyzacji lub upadłości w terminie 30 dni od dnia dowiedzenia się o takim stanie.
7. Rozwiązanie niniejszej umowy, bez względu na tryb rozwiązania jest równoznaczne z brakiem dostępności do Konta i brakiem możliwości korzystania z Serwisu.


§ 16 [Dane osobowe]


1. Na mocy niniejszej umowy Operator udostępnia Sprzedawcy dane osobowe Użytkownika (imię, nazwisko, lub nazwę w przypadku działalności jednoosobowych, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania lub adres prowadzenia działalności, adres dostawy oraz numer NIP zwane dalej „Danymi Osobowymi”) w celu realizacji zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem umowy sprzedaży Produktu w Serwisie Internetowym.
2. Administratorem Danych Osobowych jest: (a) Operator – w odniesieniu do różnych celów przetwarzania tych danych przez Operatora w Serwisie Internetowym (b) Sprzedawca - w zakresie przetwarzania tych danych w celu wykonania przez Sprzedawcę umów sprzedaży zawartych za pośrednictwem Serwisu.
3. Operator udostępnia Sprzedawcy Dane Osobowe wyłącznie w celu realizacji umowy sprzedaży Produktu zawartej za pośrednictwem Serwisu tj. w celu realizacji dostawy oraz obsługi posprzedażowej.
4. Sprzedawca samodzielnie określa szczegółowe cele oraz zakres i sposoby przetwarzania Danych Osobowych w ramach świadczonych usług.
5. Przetwarzanie przez Sprzedawcę Danych Osobowych w celu wykonania umowy sprzedaży będzie trwało przez okres trwania niniejszej Umowy z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
6. Strony uzgadniają, że udostępnienie Danych Osobowych w celu innym niż opisany w ust. 3 powyżej wymaga podpisania odrębnego porozumienia pomiędzy Stronami.
7. Każda ze Stron zobowiązuje się przetwarzać Dane Osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- zwane RODO) i innymi powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym wykonywać obowiązki informacyjne, stosować odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające właściwą ochronę danych, a także prowadzić we własnym zakresie rejestr czynności przetwarzania, oraz zgłaszać naruszenia ochrony Danych Osobowych.
8. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność, w tym wobec osób, których dane dotyczą, zgodnie z art. 82 i 83 oraz innymi przepisami RODO.
9. Sprzedawca udostępnia Operatorowi dane osobowe w postaci imienia, nazwiska i numeru tel. osób upoważnionych do działania w imieniu Sprzedawcy w celach kontaktowych oraz prawidłowej realizacji umowy oraz dane Użytkowników znajdujące się na fakturach w celu weryfikacji prawidłowego wykonania umowy objętej niniejszym Regulaminem i dokonania rozliczeń się pomiędzy stronami. Postanowienia ust. 7 -8 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.


§ 17 [Postanowienia końcowe]


1. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku dokonania zmiany Regulaminu Operator zobowiązany jest poinformować Sprzedawcę o nowej treści Regulaminu na co najmniej 15 dni kalendarzowych przed datą jego wejścia w za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej podczas rejestracji w Serwisie.
3. Postanowienia zmienionego Regulaminu wiążą Sprzedawcę, jeżeli po uzyskaniu informacji o zmianach Sprzedawca nie wypowie umowy w terminie 30 dni od dnia powiadomienia. Brak złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu w w/w terminie oznacza akceptację przez Sprzedawcę Regulaminu w nowym brzmieniu.
4. Zmiana Regulaminu staje się skuteczna względem Sprzedawcy, który nie wypowiedział Umowy zgodnie z ust. 3 niniejszego paragrafu z upływem terminu określonego na wypowiedzenie.
5. Aktualna treść Regulaminu jest publikowana na stronie Serwisu.
6. Regulamin zastępuje wszelkie inne uzgodnienia pomiędzy Sprzedawcą i Operatorem w odniesieniu do Serwisu i świadczonych usług przez Operatora.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie znajdą postanowienia Regulaminu oraz przepisy polskiego prawa, w tym kodeksu cywilnego.
8. Wszelkie spory jakie powstaną pomiędzy Stronami w związku z niniejszą umową będą poddawane pod rozstrzygnięcie przed sąd właściwy miejscowo dla Operatora.
9. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.


Załącznik nr 1 lista Produktów zakazanych do sprzedaży


Załącznik nr 1
Lista Produktów zakazanych do sprzedaży

Zakazane są do oferowania do sprzedaży Produkty nie związane z tematyką Serwisu tj. które nie dotyczą tematyki chrześcijańskiej, kultu religijnego, dewocjonaliów, sztuki sakralnej lub tematyki opisanej w katalogubranżowym zamieszczonym w menu Serwisu, w tym które są lub mogą:
• naruszać w jakikolwiek sposób prawa uzyskane przez osoby trzecie, w tym prawa do znaku towarowego, handlowego, firmowego i oznaczeń pochodzenia,
• pochodzić z kradzieży lub być wprowadzone do obrotu niezgodnie z obowiązującym prawem,
• nawoływać do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii lub konfliktów między narodami,
• posłużyć do zniesławienia osoby lub grupy osób.

Zabronione są Produkty pochodzenia odzwierzęcego, w tym kożuchy, futra, niekarbowane skóry, wszelka żywność, z wyłączeniem skórzanej galanterii i obuwia.