REGULAMIN SERWISU ALLEGLORIA
(dla Kupujących)


1. Postanowienia ogólne


1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu Allegloria oraz warunki świadczenia przez Operatora na rzecz Użytkowników Usług w Serwisie.
1.2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniana nieodpłatnie na stronie internetowej allegloria.pl


2. Definicje


2.1. Serwis lub Serwis Allegloria – prowadzona przez Operatora w języku polskim platforma handlowa on-line o charakterze otwartym, w ramach której dokonywane są transakcje oraz świadczone są inne usługi związane z transakcjami, utrzymywana przez Operatora Serwisu w domenie allegloria.pl.
2.2. Operator lub Operator Serwisu – Agnieszka Karaś prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Operante Agnieszka Karaś z siedzibą w Pietrzykowicach, ul. Miodowa 1, 34-326 Pietrzykowice, nr NIP: 795 020 46 43, z którą Użytkownik może kontaktować się pod adresem biuro@allegloria.pl
2.3. Konto lub Twoje Konto – wydzielona część Serwisu dostępna dla Użytkownika po zalogowaniu do Serwisu, prowadzona dla Użytkownika przez Operatora będąca zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika, informacje o składanych zamówieniach i zawieranych transakcjach w Serwisie.
2.4. Operator Płatności – PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15,NIP 779 236 98 87, REGON 301345068, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, z kapitałem zakładowy w wysokości: 4 500 000 zł, wpłaconym w całości, będąca podmiotem świadczącym usługi płatnicze w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o usługach płatniczych, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do rejestru usług płatniczych pod numerem Nr IP24/2014, z którą Użytkownik może kontaktować się poprzez formularz kontaktowy pod adresem: info@paypro.pl.
2.5. Regulamin – niniejszy dokument stanowiący umowę zawartą pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem.
2.6. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika z Konta i dostępnych w nim funkcjonalności.
2.7. Sprzedawca –osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawne, która po zawarciu umowy z Operatorem oferuje Produkty do sprzedaży.
2.8. Umowa - umowa sprzedaży zawarta w Serwisie pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą w Serwisie.
2.9. Produkt – produkt lub usługa prezentowane w Serwisie Allegloria i oferowane przez Sprzedawców w Serwisie.
2.10. Koszyk - wydzielona technicznie i organizacyjnie sekcja Serwisu, która umożliwia Użytkownikowi dodawanie Produktów, które chce kupić w momencie ich dodania lub później.
2.11. Usługa płatnicza – realizowana przez Operatora Płatności usługa zapłaty za Produkty nabywane w Serwisie.
2.12 Usługi – świadczone dla Użytkowników przez Operatora Serwisu usługi w Serwisie wyszczególnione w niniejszym Regulaminie.
2.13. Użytkownik – oznacza zarówno Użytkownika zarejestrowanego jak i niezarejestrowanego.
2.14. Użytkownik Zarejestrowany -
a. osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zarejestrowana w Serwisie i korzystająca z Serwisu Allegloria;
b. osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zarejestrowana w Serwisie i korzystająca z Serwisu Allegloria poprzez upoważnionych przez siebie przedstawicieli.
2.15. Użytkownik Niezarejestrowany lub Gość - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, niezarejestrowana w Serwisie tj. nie mająca Konta w Serwisie.
2.16. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną dokonującą zakupów w Serwisie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.17. Użytkownik Na Prawach Konsumenta - Użytkownik będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą zawierający umowę w Serwisie bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, która jednak nie posiada dla tego Użytkownika charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.


3. Warunki techniczne


3.1. Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu Allegloria jest posiadanie
komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną dowolną przeglądarką internetową oraz posiadanie konta poczty elektronicznej.
3.2. Korzystanie z Serwisu Allegloria możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową.
3.3. W celu prawidłowego działania Serwisu, zapewnienia funkcji społecznościowych, korzystania z narzędzi marketingowych oraz analizy ruchu na stronie, Serwis korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Użytkownika, które następnie są̨ odczytywane przy każdorazowym połączeniu się̨ przeglądarki internetowej (tzw. pliki cookies). Korzystanie przez Serwis z plików cookies społecznościowych, reklamowych i analitycznych wymaga wyrażenia przez Użytkownika zgody. Użytkownik może nie wyrazić zgody na pliki cookies, jak również może dokonać zmian w ustawieniach przeglądarki. Użytkownik może także w dowolnym momencie usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia. Użytkownik nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookies, nie będzie mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji Serwisu. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się̨ w polityce prywatności i plików cookies.


4. Warunki ogólne korzystania z Serwisu


4.1. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest nieodpłatne.
4.2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest możliwe bez rejestracji (Użytkownik Niezarejestrowany) lub po dokonaniu rejestracji w Serwisie (Użytkownik zarejestrowany).
4.3. Korzystanie z Serwisu przez Sprzedawców jest możliwe po zawarciu umowy pomiędzy Operatorem a Sprzedawcą oraz po założeniu konta dla Sprzedawcy.
4.4. Użytkownik jest odpowiedzialny za wszelkie treści umieszczane przez niego w Serwisie oraz oświadcza, że podane przez niego informacje nie naruszają praw osób trzecich i że ma pełne prawo do posługiwania się nimi oraz ich publikowania.
4.5. Zabronione jest umieszczanie oraz publikowanie w jakimkolwiek miejscu w Serwisie treści bezprawnych, w tym naruszających dobra osobiste stron trzecich, wulgarnych, dyskryminujących, obraźliwych, szkalujących, stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji, zawierających odnośniki do innych serwisów, mogących negatywnie wpływać na działalność Serwisu, Operatora lub Sprzedawców, a także danych personalnych lub kontaktowych własnych (za wyjątkiem miejsc wyraźnie do tego przeznaczonych) lub osób trzecich.
4.6. W przypadku, gdy Operator otrzyma informacje o działaniach Użytkownika wskazanych w punkcie 4.5. Regulaminu, Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia Konta lub rozwiązania Umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem i usunięcia Konta. Więcej o zawieszeniu Konta i usunięcia Konto znajdziesz w pkt. 16 Regulaminu.


5. Konto


5.1. Użytkownik może posiadać więcej niż jedno Konto. W celu Rejestracji kolejnego Konta w Serwisie Użytkownik podaje adres e-mail, inny niż dotychczas wskazane adresy e-mail podane przy Rejestracji wcześniejszych Kont.
5.2. Konto umożliwia dokonywanie zakupów w Serwisie Allegloria, dostęp Użytkownika do informacji dotyczących działań Użytkownika w Serwisie, w tym do danych osobowych, adresu, historii i szczegółów zamówień. Konto umożliwia również Rejestracje Użytkownika w Serwisie Allegloria jako Sprzedawca.
5.3. Użytkownikowi zostanie utworzone Konto po dokonaniu Rejestracji polegającej na podaniu imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz wybraniu unikalnego hasła.
5.4. Użytkownik zawierając umowę na utworzenie i prowadzenie Konta oświadcza, że:
a. podane w Twoje Konto dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz że dane te nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
b. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
c. zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności zobowiązuje się ich przestrzegać.
5.5. Użytkownik przy zakładaniu Konta może wyrazić zgodę na otrzymywanie newsletteru. Nie jest to zgoda obowiązkowa. Również bez jej wyrażenia konto zostanie założone.
5.6. Rejestrując się w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail powiadomień związanych z korzystaniem z Serwisu, w tym dotyczących:
• informacji związanych z procesem rejestracji w Serwisie oraz Zakupu Produktów od Sprzedawców (np. potwierdzenie zamówienia itp.),
• powiadomienia bezpośrednio związane z funkcjonowaniem Serwisu (np. zmiany w niniejszym Regulaminie itp.).
5.7. Po wypełnieniu i zapisaniu danych w formularzu rejestracyjnym, na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia założenia Konta oraz inne wymagane prawem informacje. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu (założenie i prowadzenie Konta), na warunkach określonych w Regulaminie. Użytkownik będący Konsumentem lub Użytkownik na prawach Konsumenta może od tej umowy odstąpić na zasadach określonych w dziale 10 Regulaminu.
5.8. Użytkownik zobowiązany jest do podawania w trakcie korzystania z Serwisu kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych i kontaktowych.
5.9. Użytkownik uzyskuje każdorazowo dostęp do Konta i jego funkcjonalności po wpisaniu adresu e-mail i hasła dostępu (logowanie).
5.10. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.


6. Zawieranie Umów w serwisie


6.1. Operator nie jest stroną transakcji dokonywanych przez Użytkowników w Serwisie, chyba że samodzielnie oferuje do sprzedaży własne Produkty.
6.2. Operator umożliwia prezentację Produktów oraz umożliwia zawieranie umów sprzedaży pomiędzy Użytkownikiem a Sprzedawcą. Zawarcie umowy sprzedaży Produktu następuje bezpośrednio pomiędzy Sprzedawcą a Użytkownikiem.
6.3. Zamieszczone w Serwisie treści, w tym opisy Produktów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
6.4. W celu złożenia zamówienia Użytkownik powinien posiadać Konto lub wybrać opcję „zamówienie jako gość”.
6.5. W celu złożenia oferty nabycia Produktu Użytkownik dokonuje wyboru Produktu, w tym jego cech, jeśli istnieje możliwość (wielkość, kolor, rodzaj materiału itp.), a następnie wybiera polecenie „Dodaj do koszyka”. Chcąc dokonać zamówienia Użytkownik powinien wybrać polecenie „Realizuj zamówienie”. Użytkownik może powrócić do wybierania kolejnych Produktów poprzez wybranie polecenia „Kontynuuj zakupy”. Po wybraniu opcji „Realizuj zamówienie” Użytkownik zostanie przeniesiony do „Koszyka”, po uprzednim zapoznaniu się z podsumowaniem zamówienia, ponownie wybiera przycisk „Realizuj zamówienie”.
6.6. Użytkownik po uzupełnieniu danych osobowych bądź po weryfikacji adresu, który pojawił się automatycznie na skutek dodania przez Użytkownika Zarejestrowanego adresu w zakładce „Twoje Konto”/”Twoje adresy”, Użytkownik wybiera opcje „Sposób dostawy”, a następnie przechodzi do zakładki „Płatność” i wybiera sposób płatności. Zamówienie jest realizowane po wybraniu przez Użytkownika opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Po wybraniu przez Użytkownika opcji „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” na adres mailowy Użytkownika wskazany przy Rejestracji Konta albo podany w trakcie składania zamówienia, zostanie przesłana wiadomość informująca o przygotowaniach zamówienia.
6.7. Do dokonania zakupu bez Rejestracji („zamówienie jako gość”) konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu Serwisu oraz podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia (tj. imię i nazwisko, adres email, adres dostawy, lub nazwy i numeru NIP w przypadku zakupu Produktu przez przedsiębiorcę). Za zgodą Użytkownika na podane dane może zostać założone Konto. Założenie Konta nie jest obowiązkowe w celu realizacji zamówienia.
6.8. Umowa w Serwisie zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia zamówienia złożonego przez Użytkownika. Potwierdzenie zostanie przesłane automatycznie po złożeniu zamówienia na adres mailowy Użytkownika wskazany przy Rejestracji Konta. W przypadku braku potwierdzenia zakupu lub anulacji zamówienia (odmowy potwierdzenia) umowa nie zostaje zawarta, a wszelkie wpłacone przez Użytkownika kwoty zostaną Użytkownikowi zwrócone.
6.9. W przypadku objęcia jednym zamówieniem kilku Produktów od różnych Sprzedawców przyjmuje się, że Użytkownik zawiera kilka umów z każdym ze Sprzedawców, których Produkty objęte są zamówieniem.
6.10. W przypadku niedostępności Produktu po potwierdzeniu zamówienia lub niemożności realizacji całości lub części zamówienia w terminie wskazanym w potwierdzeniu zamówienia lub braku możliwości realizacji całości lub części zamówienia z innych przyczyn, Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego o zaistniałej sytuacji pocztą elektroniczną – poprzez wysłanie informacji na wskazany przez Użytkownika adres e- mail z propozycją ewentualnego rozwiązania zaistniałej sytuacji. Użytkownik może anulować zamówienie lub zrezygnować z danego Produktu, jeśli jednym zamówieniem objętych jest kilka Produktów, w razie wystąpienia okoliczności wskazanych w niniejszym ustępie. Rezygnacja stanowi odstąpienie od umowy.
6.11. W przypadku odstąpienia Użytkownika zgodnie z p. 6.10 niniejszego Regulaminu, jeśli Użytkownik dokonał zapłaty za zamówiony Produkt, Sprzedający zobowiązany jest zwrócić Użytkownikowi zapłaconą kwotę.


7. Realizacja Umów zawartych w Serwisie


7.1. Użytkownik zostanie poinformowany o możliwych sposobach i dostępnych terminach dostawy najpóźniej w trakcie składania zamówienia. W ten sam sposób Sprzedawca informuje Użytkownika o koszcie dostawy.
7.2. Użytkownik jest informowany o terminie realizacji zawartej umowy.
7.3. Nadanie przez Sprzedawcę Produktu nastąpi po otrzymaniu zamówienia i dokonaniu zapłaty przez Użytkownika w terminach określonych przez Sprzedawcę zgodnie z p. 7.2 Regulaminu, z wyłączeniem płatności gotówką przy odbiorze, o której mowa w p. 8.5 b. Regulaminu.
7.4. Zamówione Produkty dostarczane są w sposób wskazany przez Użytkownika w chwili składania zamówienia.
7.5. W zależności od konkretnego Sprzedawcy Produkty będą mogły być dostarczane na teren RP oraz poza teren RP po uprzednim kontakcie ze Sprzedawcą.
7.6. Termin dostarczenia zamówionych przez Użytkownika Produktów jest ustalany zgodnie z zasadami obowiązującymi u danego przewoźnika od dnia nadania Produktu, zgodnie z p. 7.3 Regulaminu. W przypadku, kiedy kilka Produktów zaoferowanych przez jednego Sprzedawcę objętych jednym zamówieniem będzie posiadać różne terminy dostawy, Produkty będą dostarczone w jednym terminie wskazanym jako najpóźniejszy.
7.7. Sprzedawca jest wyłącznie odpowiedzialny za ewentualną utratę lub uszkodzenie Produktów do czasu ich odbioru przez Użytkownika, w sposób opisany w niniejszym paragrafie.
7.8. Użytkownik powinien zbadać przesyłkę po doręczeniu jej przez przewoźnika w sposób zwyczajowo przyjęty i odmówić jej przyjęcia, jeśli Produkt lub jego opakowanie jest uszkodzone, otwarte lub w inny sposób naruszone. Użytkownik powinien spisać protokół uszkodzenia przesyłki. Powyższe są zaleceniami i nie stanowią podstawy do odmowy rozpatrzenia reklamacji zgodnie z postanowieniami pkt. 11 Regulaminu.
7.9. Koszty dostawy Produktów do Użytkownika będą ponoszone przez Użytkownika. Dostawy Produktów są realizowane bezpośrednio do Użytkownika na adres wskazany przez Użytkownika w zamówieniu lub w ustawieniach Konta.


8. Ceny i płatności


8.1. Ceny Produktów prezentowanych w Serwisie wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatek od Produktów i usług (VAT).
8.2. Ceny Produktów podane w Serwisie nie zawierają kosztów dostarczenia Produktów. Koszty dostarczenia zamówionych Produktów są każdorazowo podawane w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Produktu oraz koszty jego dostawy.
8.3. Na produkt sprzedawany przez Sprzedawców będących przedsiębiorcami wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT będzie dostarczona w formie papierowej na podany przez kupującego adres lub w formie elektronicznej na podany przez kupującego adres poczty elektronicznej. Sposób dostarczania faktury VAT zależeć będzie od konkretnego Sprzedawcy. W przypadku, gdy faktura VAT dostarczana będzie drogą elektroniczną akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od Produktów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.
8.4. Na produkt sprzedawany przez Sprzedawców niebędącymi przedsiębiorcami nie będzie wystawiona faktura VAT. Jednak na żądanie Użytkownika taki Sprzedawca będzie zobowiązany do wystawienia rachunku potwierdzającego dokonanie sprzedaży. Do rachunku potwierdzającego dokonanie sprzedaży stosuje się odpowiednio pkt. 8.3. Regulaminu.
8.5. Użytkownik dokonujący zakupu produktów oferowanych w Serwisie ma do dyspozycji następujące sposoby płatności za produkt:
a. Przelew online – forma płatności elektronicznej obsługiwana przez Operatora płatności, dostępna po uprzedniej weryfikacji Sprzedawcy przez Operatora płatności i zawarciu z nim umowy;
b. Płatność gotówką przy odbiorze – zapłata gotówką kurierowi przy odbiorze Produktu.


9. Odpowiedzialność za wady produktów – rękojmia, gwarancja


9.1. Sprzedawca zapewnia dostarczenie Produktu nowego, pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Użytkownika, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
9.2. Jeżeli Produkt ma wadę, Użytkownik może:
a. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie.
Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Produkt był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wad. Użytkownik może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo zamiast wymiany Produktu żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Użytkownika inny sposób zaspokojenia.
b. żądać wymiany Produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Produkt wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
9.3. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Użytkownika, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową sprzedaży Produktu wadliwego w sposób wybrany przez Użytkownika jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów.
9.4. W wypadku Użytkownika będącego Konsumentem koszty reklamacyjne wynikające z rękojmi lub gwarancji pokrywa Sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego Produktu do Sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do Użytkownika przez Sprzedawcę.
9.5. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Produktu Użytkownikowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Produktu na wolny od wad przedawnia się z upływem roku od dnia stwierdzenia wady, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Użytkownik może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Produktu. Jeżeli Użytkownik żądał wymiany Produktu na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Produktu lub usunięcia wady.
9.6. Postanowienia p. 9.1- 9.5 Regulaminu dotyczą Użytkowników będących Konsumentami. Rękojmia zostaje wyłączona w stosunku do pozostałych Użytkowników, w tym Użytkowników Na Prawach Konsumenta.
9.7. Produkty oferowane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Produktu bądź Sprzedawcę.
9.8. W wypadku Produktów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia i treści gwarancji prezentowana jest w opisie Produktu na stronie Serwisu.
9.9. Wszelkie reklamacje Użytkowników w ramach rękojmi i gwarancji powinny być zgłaszane w sposób i w terminach określonych w p. 11 Regulaminu.
9.10. Sprzedawcy mogą określać odmiennie zasady dotyczące odpowiedzialności za wady Produktu wynikające z rękojmi, jednakże nie mogą być one mniej korzystne niż wynikające z zapisów niniejszego działu.


10. Odstąpienie od Umowy sprzedaży


10.1. Prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny przysługuje wyłącznie Użytkownikowi będącemu Konsumentem lub Użytkownikowi Na Prawach Konsumenta.
10.2. Użytkownik, o którym mowa w p.10.1, który zawarł umowę na odległość za pośrednictwem Serwisu może w terminie 14 dni od niej odstąpić bez podawania przyczyny, z wyłączeniem przyczyn wskazanych przez prawo wskazanych w pkt. 10.10 Regulaminu.
10.3. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy.
10.4. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 1 do Regulaminu oraz udostępniony jest w wersji pdf w Serwisie w zakładce „Dla kupujących”/„Reklamacje i zwroty”. Użytkownik, o którym mowa w p.10.1, może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
10.5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia Produktu w posiadanie przez Użytkownika lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.
10.6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
10.7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika, o którym mowa w p. 10.1 o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi lub Użytkownikowi Na Prawach Konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Użytkownik, o którym mowa w p.10.1. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Użytkownika Konsumenta lub Użytkownika Na Prawach Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta lub Użytkownika Na Prawach Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10.8. Konsument lub Użytkownik Na Prawach Konsumenta ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedającemu lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru, chyba że Sprzedający zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
10.9. Użytkownik, o którym mowa w p. 10.1 Regulaminu ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
10.10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi określonemu w p. 10.1 w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w tym m. in. umów:
a. świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Użytkownika lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d. których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e. których przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, oraz w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
f. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
g. której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
h. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
10.11 Sprzedawcy mogą określać odmiennie zasady dotyczące odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej w Serwisie, jednakże nie mogą być one mniej korzystne niż wynikające z zapisów niniejszego działu.


11. Reklamacje i zwroty Produktu


11.1. Wszelkie reklamacje związane z Produktem lub realizacją Umowy sprzedaży, Użytkownicy składają za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Wzór oświadczenia dotyczącego reklamacji stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.
11.2. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Produktu lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Użytkownika.
11.3. Użytkownik, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć rzecz wadliwą na adres siedziby Sprzedawcy lub adres wskazany w korespondencji mailowej.
11.4. Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Użytkownika byłoby nadmiernie utrudnione, Użytkownik obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje.
11.5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za realizację przez Sprzedawców uprawnień wynikających z rękojmi lub gwarancji lub też reklamacji związanych z Produktem lub Umową sprzedaży zawartej w Serwisie, w tym za niewykonanie lub niewykonanie zobowiązań przez Sprzedawców.


12. Reklamacje dotyczące Serwisu


12.1. Użytkownik może złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu (w tym funkcjonowania Konta) w terminie 14 dni licząc od dnia, w którym miały miejsce wady lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu. Reklamację należy złożyć mailowo na adres info@allegloria.pl lub poprzez zakładkę „Kontakt”.
12.2. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Operatora w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej wpływu. O wynikach rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany.
12.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator niezwłocznie zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie. Termin wskazany w p. 12.2 zostanie wydłużony o okres dostarczenia niezbędnych informacji.


13. Newsletter


13.1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (newsletter) drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym podczas zakładania Konta Użytkownika. Użytkownik Niezarejestrowany może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (newsletter) drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu zmówienia. Użytkownicy mogą również wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (newsletter) drogą elektroniczną, poprzez wpisaniu swojego adresu e-mail oraz wybraniu opcji „subskrybuj” na głównej stronie Serwisu.
13.2. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej informację (newsletter) dotyczącą Serwisu, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Operatora.
13.3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania
newslettera samodzielnie, poprzez kliknięcie w link podany w wiadomości, wysłanej na podany przez Użytkownika adres e-mail.


14. Dane osobowe


14.1 Administratorem danych osobowych niezbędnych do korzystania z Serwisu jest Operator, zaś wszystkich danych osobowych podawanych w celu realizacji transakcji w Serwisie jest Sprzedawca.
14.2 Podanie przez Użytkownika danych osobowych w trakcie rejestracji w Serwisie oraz w momencie dokonywania zakupu Produktów jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu umożliwienia Sprzedawcy realizacji Umowy sprzedaży Produktów.
14.3 Użytkownik zobowiązany jest do podawania w trakcie korzystania z Serwisu kompletnych i zgodnych z prawdą danych osobowych i kontaktowych.
14.4 Użytkownik ma prawo dostępu do treści danych, do ich poprawiania, uzyskania ich kopii, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, a także prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
14.5 Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies.


15. Własność intelektualna


15.1 Wszelkie materiały umieszczone, udostępniane w ramach Serwisu (np. grafiki, układy kompozycje itp.), jak i sposób ich przedstawienia (układ) korzystają z ochrony przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych lub w Ustawie prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 r. i przysługują Operatorowi lub Sprzedawcom, chyba że co innego wyraźnie wynika z ich treści lub z okoliczności.
15.2 Użytkownik jest uprawniony do korzystania z Usług przez czas trwania Umowy, wyłącznie w zakresie funkcjonalności udostępnionych mu przez Operatora, zgodnie ze złożonym przez Użytkownika zamówieniem. Użytkownik nie uzyskuje jakichkolwiek praw, w tym praw własności intelektualnej ponad te wyraźnie określone treścią Regulaminu. W tym w szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do uzyskania jakichkolwiek plików źródłowych.
15.3 Wszystkie nazwy Produktów, zamieszczone na stronie Serwisu używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej lub innych przepisów prawa.
15.4 Zabronione jest:
a. wykorzystywanie przez podmioty trzecie oznaczeń, co do których uprawniony jest Operator lub Sprzedawca, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w szczególności takich jak: logo, zdjęcia, opisy czy innego typu oznaczenia,
b. agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie w celu ich dalszego udostępniania w ramach innych serwisów internetowych, jak i poza siecią Internet.


16. Zakończenie korzystania z Serwisu oraz zawieszenie Konta


16.1. Niniejsza umowa jest zawarta na czas nieokreślony i może być rozwiązana w każdym czasie przez Użytkownika Zarejestrowanego poprzez oznaczenie na Koncie opcji „Usuń konto” lub złożenia oświadczenia przez Użytkownika za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie Serwisu w zakładce „Kontakt”. Usunięcie Konta spowoduje to, iż dane dotyczące transakcji nie będą widoczne dla Użytkownika, niemniej jednak zalecamy ich archiwizowanie w celach związanych z dochodzeniem roszczeń oraz w celach podatkowych.
16.2. Operator może według swojego uznania może zawiesić Konto Użytkownika lub rozwiązać niniejszą umowę i usunąć Konto w trybie natychmiastowym, jeżeli zajdzie choć jedna z okoliczności:
a) co najmniej jednokrotne naruszenie postanowień Regulaminu mimo bezskutecznego upomnienia wysłanego przez Operatora,
b) podanie przez Użytkownika w ustawieniach Konta niepełnych lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, firma, adres),
c) nieuregulowanie przez Użytkownika co najmniej jednokrotnie należności względem Sprzedawców w wyznaczonym terminie,
d) publikowania w Serwisie treści zakazanych określonych w pkt. 4.5. Regulaminu.
16.3. W przypadku, gdy umowa została rozwiązana przez Operatora w trybie określonym w pkt. 16.2. Regulaminu, Użytkownik nie ma prawa do zarejestrowania nowego Konta, również pod innymi danymi osobowymi lub inną nazwą.


17. Rozstrzyganie sporów


17.1. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim a Operatorem (jak również nim a Sprzedawcą w zakresie zawartej umowy sprzedaży Produktu), między innymi zwracając się̨ do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla Konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
17.2. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr Użytkownik, o którym mowa w p. 17.1 Regulaminu ma dostęp do rozstrzygania sporów konsumenckich drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
17.3. Ewentualne spory powstałe między Użytkownikiem nie będącym Konsumentem a Operatorem, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Operatora.


18. Postanowienia końcowe


18.1. Operator dokłada wszelkich starań, by usługi świadczone w ramach Serwisu były na najwyższym poziomie oraz były dostępne w każdym czasie, jednakże Operator może czasowo zawiesić dostępność Serwisu w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Serwisu. Operator dołoży starań, aby ewentualne zawieszenie dostępności Serwisu było dokonywane w godzinach nocnych.
18.2. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
18.3. Językiem umów zawieranych z Operatorem jest język polski.
18.4. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu z ważnej przyczyny, jaką jest w szczególności:
a. konieczność́ dostosowania Regulaminu do przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na niniejszy Regulaminu i skutkujących koniecznością̨ zmodyfikowania Regulaminu w celu zachowania zgodności z prawem;
b. konieczność́ dostosowania Regulaminu do zaleceń́, nakazów, orzeczeń́, postanowień́, interpretacji, wytycznych lub decyzji uprawnionych władz publicznych;
c. rozbudowa lub zmiana funkcjonalności Serwisu, w tym wprowadzenie nowych usług świadczonych drogą elektroniczną lub zmiana istniejących funkcjonalności Serwisu;
d. zmiana warunków technicznych świadczenia usług drogą elektroniczną;
e. konieczność́ usunięcia niejasności, błędów lub omyłek pisarskich, które ewentualnie wystąpiłyby w Regulaminie;
f. zmiana danych teleadresowych, nazw, numerów identyfikacyjnych, adresów elektronicznych lub linków zamieszczonych w regulaminie;
g. przeciwdziałanie nadużyciom;
h. poprawa obsługi Użytkowników;
i. zmiana procesu zawierania umów za pośrednictwem Serwisu.
18.5. Zmieniony Regulamin zostanie udostępniony w Serwisie. O zmianie Regulaminu Operator poinformuje poprzez komunikat w Serwisie oraz poprzez przesłanie powiadomienia o zmianie Regulaminu zarejestrowanym Użytkownikom na adres e-mail przypisany do ich konta.
18.6. Zmieniony Regulamin jest wiążący dla Użytkownika, który nie wypowie umowy o prowadzenie Konta w Serwisie (nie Usunie Konta na zasadach określonych w p. 17.1 niniejszego Regulaminu) przed datą wejścia w życie zmienionej treści Regulaminu. Termin wejścia w życie zmienionego Regulaminu będzie wynosić́ co najmniej 14 dni od daty powiadomienia o zmianie regulaminu dokonanego zgodnie z ust. 19.5 powyżej.
18.7. Zmiana Regulaminu nie będzie mieć́ wpływu na zamówienia złożone przed taką zmianą, które są̨ realizowane na zasadach dotychczasowych.
18.8. Treść niniejszego Regulaminu jest publikowana na stronie Serwisu.
18.9. Integralną część Regulaminu stanowią załączniki:


Załącznik nr 1 - wzór formularza odstąpienia od umowy
Załącznik nr 2 - wzór formularza reklamacji