POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Allegloria dostępnego w domenie allegloria.pl powinieneś dokładnie zapoznać się z niniejszą polityką prywatności, która reguluje przetwarzanie i ochronę Twoich danych osobowych w Serwisie oraz stanowi realizację obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej „RODO”).

1.       Kto jest administratorem danych osobowych?

Serwis Allegloria (zwany dalej „Serwisem”) jest utrzymywany przez Agnieszkę Karaś prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Operante Agnieszka Karaś, z siedzibą w Pietrzykowicach, ul. Miodowa 1, 34-326 Pietrzykowice, nr NIP: 795 020 46 43, która jest Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych Użytkowników.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Serwisie można się kontaktować z Administratorem za pomocą adresu e-mailinfo@allegloria.pl

2.       Definicje

Serwis – strona WWW dostępna pod adresem allegloria.pl i wszystkie usługi świadczone w domenie m.in.  zapis na Newsletter, formularz do kontaktu.

Użytkownik – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych w Serwisie, w szczególności m.in. przegląda stronę Serwisu, zakłada Konto Użytkownika w Serwisie, dokonuję zakupu produktów wystawionych przez Sprzedawców w Serwie, zapisuje się na Newsletter.

Osoba reprezentująca Użytkownika – osoba działająca w imieniu i na rzecz Użytkownika.

Sprzedawca – osoba, która dobrowolnie korzysta z usług dostępnych w Serwisie, w szczególności zakłada Konto Sprzedawcy w Serwisie, wystawia produkty do sprzedaży, zapisuje się na Newsletter.

Osoba reprezentująca Sprzedawców – osoba działająca w imieniu i na rzecz Sprzedawcy.

Dane osobowe - wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

Przetwarzanie danych – wykonywanie jakiejkolwiek operacji na danych osobowych, tj. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

Newsletter – bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora Danych Osobowych na rzecz Użytkownika polegająca na przesyłaniu listów elektronicznych z informacjami m.in. o nowych usługach Serwisu.

 

3.       Kogo dotyczy ochrona danych osobowych?

 

Polityka prywatności dotyczy wszystkich Użytkowników i Sprzedawców korzystających z Serwisu i usług świadczonych w Serwisie pod adresem allegloria.pl, w szczególności:

 

·         Użytkowników przeglądających strony Serwisu;

·         Użytkowników zakładających Konto w Serwisie lub dokonujących zakupów w Serwisie;

·         Osób reprezentujących Użytkownika, którzy zakładają Konto w Serwisie lub dokonują zakupów w Serwisie;

·         Sprzedawców (1 osobowych działalności lub osób nieprowadzących działalności gospodarczej) lub osób reprezentujących Sprzedawców, którzy zakładają Konto w Serwisie i wystawiają produkty na sprzedaż;

·         Użytkowników, Osób reprezentujących Użytkownika oraz Sprzedawców (1 osobowych działalności lub osób nieprowadzących działalności gospodarczej) lub osób reprezentujących Sprzedawców zapisujących się na Newsletter.

 

4.       Jakie dane osobowe będziemy przetwarzać, w jakim celu oraz na jakiej postawie prawnej?

1.                  Imię, Nazwisko, adres e-mail oraz hasło w celu założenia Konta Użytkownika tj. realizacji umowy zawartej z Klientem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz w celu korzystania z Serwisu;

2.                  Dane Użytkownika w postaci imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu zamieszkania i/lub adresu dostawy, podane w Koncie Użytkownika za jego zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Dane te zostaną również automatycznie wykorzystane w celu realizacji zamówienia i wówczas podstawą prawną do ich przetwarzania będzie art. 6 ust.1 lit. b RODO;

3.                  Dane osób reprezentujących Użytkownika w postaci imienia i nazwiska, służbowego numeru telefonu, adresu służbowego e-mail w celu realizacji umowy z Użytkownikiem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO;

4.                  Dane Użytkownika podane podczas realizacji zamówienia niezbędne do realizacji umowy sprzedaży Produktu w Serwisie (imię, nazwisko, lub nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania/adres dostawy, numer NIP (w przypadku wystawienia faktury VAT) na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO;

5.                  Dane Sprzedawców (1 osobowych działalności lub osób nieprowadzących działalności gospodarczej) lub osób reprezentujących Sprzedawców w postaci imienia, nazwiska, unikalnej nazwy sklepu, adresu e-mail oraz numeru telefonu, numer PESEL, numer konta bankowego w celu utworzenia Konta Sprzedawcy i umożliwienia Sprzedawcy realizacji umów sprzedaży w Serwisie na podstawie art. 6 ust 1 lit. b) RODO,

6.                  Dane w postaci adresu e-mail przetwarzamy w przypadku przesłania przez Użytkownika zapytania lub reklamacji dotyczącej Serwisu poprzez formularz dostępny w zakładce „Biuro Obsługi Klienta” na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO tj. w celu odpowiedzi na udzielone zapytanie lub rozpatrzenia reklamacji dotyczącej Serwisu.  

7.                  Dane w postaci adresu e-mail podane przez Użytkownika w celach realizacji działań marketingowych, w tym zapisu na newsletter na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO;

8.                  Pliki Cookies i inne podobne mechanizmy zgodnie z punktem 9 niniejszej Polityki prywatności na podstawie art. 6 ust 1 lit. f RODO.

5.       Przez jaki okres przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane albo na potrzeby zachowania zgodności z przepisami prawa. W związku z powyższym okresy te różnią ze względu na cel ich przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji Umowy tj. założenia Konta i korzystania z Serwisu będą przetwarzane wyłącznie przez okres trwania umowy z Tobą, ewentualnie do czasu złożenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego ich przetwarzania.

Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji zamówienia będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy.

Dane osobowe podane w celu realizacji reklamacji dotyczącej Serwisu, będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji procedury reklamacyjnej. Reklamacje mogą być ponadto archiwizowane w celu możliwości wykazania w przyszłości przebiegu procesu reklamacyjnego.

Dane osobowe podane w celu obsługi formularza kontaktowego będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Dane osobowe podane w celu realizacji działań marketingowych, w tym zapisu na Newsletter będą przetwarzane do czasu wycofania zgody.

Pamięta, że dane osobowe będą również przetwarzane przez okres przewidziany w przepisach prawa dla dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, a także w przypadku ewentualnych rozliczeń przez okres przewidziany przepisami prawa podatkowego niezbędny do przechowywania dokumentacji podatkowej.

6.        Twoje prawa

Powinieneś również pamiętać, o prawach, jakie Tobie przysługują w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych, o których mowa w RODO tj.:

1.                  prawo żądania dostępu do własnych danych osobowych (w tym uzyskania potwierdzenia, czy są one przetwarzane oraz uzyskania informacji np. o celach, źródłach, kategoriach przetwarzanych danych czy okresie ich przechowywania), co obejmuje także prawo do otrzymania bezpłatnie kopii własnych danych;

2.                  prawo do sprostowania danych osobowych (gdy są one nieprawidłowe), co obejmuje także wniesienie uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

3.                  prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”), kiedy np. nie są one niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zebrane, została cofnięta zgoda na ich przetwarzanie lub nie ma innych podstaw prawnych do ich przetwarzania;

4.                  prawo do ograniczenia przetwarzania danych, gdy np. kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych;

5.                  prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

6.                  prawo do przenoszenia danych, w tym otrzymania od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego własnych danych osobowych, które nam dostarczyłeś;

7.                  prawo do cofnięcia wyrażanej zgody na przetwarzanie danych (przy czym cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem);

8.                  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

Ze wszystkich wskazanych powyżej praw możesz skorzystać kontaktując się z nami na   adres: info@allegloria.pl.

Wystarczy, że opiszesz nam prawo, z którego chcesz skorzystać np. jeśli chciałbyś zmodyfikować lub poprawić swoje dane, które nam przekazujesz lub poprawić ewentualne błędy w nich zawarte prześlij nam prośbę o uaktualnienie lub usunięcie określonych danych, a my podejmiemy wszelkie stosowne działania mające na celu spełnienie tej prośby. W celu realizacji Twoich praw możemy poprosić Ciebie o podanie nam dodatkowych informacji.

 

7.       Odbiorcy Twoich danych osobowych

 

Będziemy przekazywać Twoje dane wyłącznie naszym zaufanym partnerom tj. podmiotom wspierającym nas w zakresie świadczonych przez nas usług, takim jak:

·         dostawcy usług technologicznych np. dostawcy domeny internetowej,

·         dostawcy usług związanych z obsługą techniczną Serwisu,

·         dostawcy usług związanych z analizą Serwisu pod kątem bezpieczeństwa,

·         firmie świadczącej usługi księgowe.

 

Dane osobowe przekazywane nam w Serwisie są udostępniane Sprzedawcom, którzy są Administratorami Twoich danych. O zakresie danych osobowych, celach i sposobach przetwarzania danych osobowych zostaniesz powiadomiony przez Sprzedawcę.

 

W przypadku, gdy któryś z naszych dostawców posiada siedzibę w kraju znajdującym się poza terytorium EOG np. Stany Zjednoczone Ameryki (USA), Szwajcaria, w każdym przypadku upewniamy się, że zapewnia on odpowiednie gwarancje bezpieczeństwa danych, których potwierdzeniem jest posiadanie stosownego certyfikatu.

 

Możesz uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

 

8. Bezpieczeństwo i integralność danych

Dokładamy wszelkich starań, aby zabezpieczyć Twoje dane i chronić je przed nieuprawnionymi działaniami osób trzecich. Stosujemy niezbędne zabezpieczenia i środki ochrony. Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sam nie zachowasz zasad bezpieczeństwa, w szczególności ważne jest zachowanie w poufności hasła do Konta oraz nieudostępnianie go osobom trzecim. W celu uniemożliwienia korzystania z konta osobom nieuprawnionym prosimy pamiętać o wylogowaniu się po zakończeniu korzystania z Serwisu.

 

9. Automatyczne gromadzenie informacji – polityka cookies i podobnych technologii

       6.1. Adresy IP 

Adres IP to numer przypisywany komputerowi użytkownika podczas połączenia z Internetem, który umożliwia komunikację pomiędzy danym komputerem i serwerem. Adresy IP użytkowników odwiedzających stronę mogą być rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych jak również dla oceny działania serwisu internetowego.

        6.2. Pliki Cookies

 1. Czym są pliki Cookies i czy można je wyłączyć?

Pliki cookies są umieszczane przez nasz Serwis w komputerze użytkownika lub urządzeniu podłączonym do Internetu podczas każdej wizyty na naszej stronie, co pozwala naszemu Serwisowi zapamiętać komputer użytkownika lub urządzenie oraz służy realizacji kilku celów.

 Pomimo, że większość przeglądarek internetowych automatycznie zezwala na umieszczanie na komputerze plików cookies, możesz nie wyrazić na to zgody, jak również dokonując zmian w ustawieniach przeglądarki (w większości przypadków taka opcja znajduję się w Narzędziach lub menu Preferencje przeglądarki). Możesz także w dowolnym momencie usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia. W takim przypadku należy pamiętać, że nie wyrażając zgody na umieszczanie plików cookies, nie będziesz mógł w pełni korzystać ze wszystkich funkcji naszego Serwisu.

Dodatkowe informacje o zarządzaniu plikami cookies znajdują się w pliku Pomoc przeglądarki internetowej lub na takich stronach jak np. www.allaboutcookies.org.

 1.  Dlaczego używamy cookies?

Cookies pełnią różne funkcje, ułatwiają poruszanie się po Serwisie i przechowują informacje o Twoich preferencjach, po to by prezentować Ci odpowiednie treści oraz przyczyniać się do podnoszenia jakości naszych usług.

Używamy cookies w celu:

 • Zarządzania Twoimi preferencjami i usprawniania funkcjonowania naszego Serwisu. W ramach tych działań możemy gromadzić informacje dotyczące tego, kiedy i przez jaki czas odwiedzasz nasze strony, informacje o historii Twojej przeglądarki oraz o preferencjach językowych.

 • Analizowania dostępności naszego Serwisu, sposobów jego wykorzystania oraz wydajności. Wykorzystujemy te informacje do utrzymywania, obsługi i ciągłego ulepszania świadczonych przez nas usług.

 • Dla pozyskania informacji o ilości odwiedzanych przez Serwis użytkowników (cele statystyczne).

 • Celach marketingowych.

 1. Jakie rodzaje cookies i innych technologii wykorzystujemy?

Nasz Serwis korzysta z następujących kategorii cookies i technologii:

 • Cookies stałe (persistent cookies) – ten rodzaj cookies jest przechowywany w przeglądarce Twojego urządzenia i wykorzystywany zawsze, gdy odwiedzasz nasz Serwis. Pomaga nam zapamiętywać Twoje ustawienia i preferencje, po to by uczynić Twoją kolejną wizytę na naszym Serwisie wygodniejszą. Na przykład, dzięki cookies będziemy pamiętać o Twoich preferencjach językowych.

 • Cookies tymczasowe (session cookies)cookies tymczasowe pozostają w archiwum cookies w Twojej przeglądarce do czasu, gdy nie opuścisz naszego Serwisu. Informacje, które otrzymujemy dzięki wykorzystywaniu tego rodzaju cookies pomagają nam analizować ruch sieciowy, umożliwiają identyfikację i rozwiązywanie problemów technicznych oraz umożliwiają łatwiejsze poruszanie się po Serwisie.

 • Niezbędne Pliki Cookies – Pliki te niezbędne są w celu przeprowadzenia operacji lub zadania zainicjowanego przez użytkownika. Na przykład, niezbędne są do zapamiętania informacji wprowadzonej przez użytkownika podczas poruszania się po stronie internetowej oraz do zarządzania jego statusem logowania podczas sesji. Nie można zrezygnować z tych plików Cookies, gdyż bez nich strony internetowe mogą funkcjonować niepoprawnie.

 • Funkcjonalne Pliki Cookies – Pliki te pozwalają stronie zapamiętać dokonane przez użytkownika wybory w celu zapewnienia funkcjonalności dla jego wygody. Na przykład, funkcjonalne pliki Cookies pozwalają stronie na zapamiętanie preferencji danego użytkownika, takich jak wybór kraju i status logowania na stałe, jeśli taki zostanie wybrany, oraz inne ustawienia niestandardowe.

 • Analityczne Pliki Cookies – Pliki te pozwalają nam gromadzić dane dotyczące korzystania przez użytkownika z naszych stron internetowych, w tym treści, w które klika on podczas wizyt na naszych stronach, w celu oceny skuteczności i interakcji konsumentów z naszymi serwisami oraz ulepszania naszych stron w przyszłości. Pliki te mogą być dostarczane przez innego dostawcę narzędzi analitycznych, ale są wykorzystywane wyłącznie do celów związanych z naszymi stronami.

 • Pliki Cookies do Targetowania Reklam – Pliki te zapamiętują informacje na temat korzystania zarówno z naszych, jak i innych stron internetowych tak, abyśmy mogli dostarczać treści reklamowe oraz inne ukierunkowane informacje dla danego użytkownika naszych stron.

 • Pliki Cookies Mediów Społecznościowych – Pliki te umożliwiają dostęp do sieci społecznościowych i mogą zbierać dane osobowe w odniesieniu do korzystania z tych sieci. Nie mamy wpływu na sposób w jaki sieci społecznościowe zbierają i wykorzystują dane osobowe użytkowników, ich wykorzystywanie jest przedmiotem polityki prywatności danej sieci społecznościowej. Z tego powodu prosimy, abyś przed rozpoczęciem korzystania z innych stron internetowych lub aplikacji zapoznał się z ich politykami cookies.

 

 1. Czy w naszym Serwisie mamy cookies podmiotów trzecich lub wtyczki (plug-ins)?

Podmioty trzecie takie jak sieci reklamowe i dostawcy usług zewnętrznych, zajmujący się np. analizą ruchu w sieci, mogą wykorzystywać cookies lub inne pokrewne technologie do zbierania informacji na temat Twojej wizyty w Serwisie. Informacje są wykorzystywane do tego, aby dostarczyć Ci odpowiedniejsze reklamy w naszym Serwisie lub w innych miejscach w Internecie. Nie mamy kontroli nad korzystaniem przez podmioty trzecie z cookies, które są zarządzane zgodnie z politykami prywatności/cookies tych podmiotów trzecich.

Poniżej przedstawiamy listę podmiotów trzecich, którym umożliwiamy zapisywanie cookies lub innych technologii na Twoim urządzeniu.

Dostawcy usług analitycznych: W celu lepszego zrozumienia tego jak działa nasz Serwis, współpracujemy z różnymi dostawcami usług analitycznych. Umożliwiamy dostawcom usług analitycznych takim jak Google i Facebook Analytics  wykorzystywanie cookies i innych pokrewnych technologii. Więcej informacji na temat tego, jak Google i Facebook wykorzystują Twoje dane, znajdziesz tutaj:

https://www.google.com/policies/technologies/partner-sites/ https://www.facebook.com/about/privacy/update

 1. Co możesz zrobić, aby usunąć, wyłączyć lub zablokować cookies?

Twoja przeglądarka internetowa zazwyczaj zapewnia Ci informacje na temat tego w jaki sposób możesz odrzucić, usunąć lub zablokować cookies. Poniżej znajdziesz odnośniki, które przekierują Cię do odpowiednich informacji związanych z kilkoma, najbardziej popularnymi przeglądarkami:

Możesz zrezygnować z cookies podmiotów trzecich wykorzystywanych w Google Analytics zmieniając ustawienia reklam albo przez narzędzie udostępnione tutaj: https://adssettings.google.com

Pamiętaj, jeśli zdecydujesz się zablokować cookies wykorzystywane w naszym Serwisie, możesz nie mieć dostępu do wszystkich lub niektórych świadczonych przez nas usług.

        6.4. Widgety i aplikacje społecznościowe

Poszczególne strony w ramach Serwisu mogą wykorzystywać inne narzędzia i widgety stron trzecich w celu zaoferowania użytkownikom dodatkowych funkcjonalności np. korzystanie z powyższych narzędzi lub widgetów może powodować gromadzenie plików cookies na urządzeniach użytkowników w celu ułatwienia korzystania z tych serwisów i zapewnienia, że interakcja użytkowników jest wyświetlana poprawnie na naszych witrynach.

Same pliki cookies nie zawierają informacji o adresie mailowym użytkownika i jego danych osobowych. Nasze raporty analityczne mogą zawierać inne identyfikatory, m.in. adresy IP, które są wykorzystywane w celu określenia liczby unikalnych użytkowników naszych stron internetowych.

 

10. Zmiany niniejszej Polityki Prywatności

Możemy wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie aktualnej Polityki Prywatności. Zachęcamy użytkowników do regularnego zapoznawania się z niniejszą Polityką Prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób chronimy Twoje dane osobowe.

11. Pytania odnośnie do Polityki Prywatności i jej realizacja

Wszelkie pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności oraz przetwarzania przez nas danych osobowych proszę kieruj na adres: info@allegloria.pl lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego.